Huisregels

Huisregels en algemene voorwaarden

downloads

huisregels (PDF)
algemene voorwaarden (PDF)

HUISREGELS

Om een bezoek aan Monk bouldergym voor iedereen plezierig te maken en te houden, hanteren wij een aantal huisregels. Het in strijd handelen met deze regels kan verwijdering tot gevolg hebben, en/of intrekking van het lidmaatschap, zonder restitutie van toegangs- of lidmaatschapsgeld.

ALGEMEEN

 • Meld je aan bij binnenkomst, meld je af bij vertrek
 • Stel je op de hoogte van onze algemene voorwaarden
 • Boulder veilig, verantwoord en hou het netjes: volg onze huisregels boulderen
 • Kleed je om in de daarvoor bestemde kleedruimtes
 • Volg instructies van het personeel op
 • Geen glaswerk en serviesgoed buiten de bar
 • roken is verboden
 • huisdieren zijn niet welkom

BOULDEREN

Check je leeftijd

 • tot 6 jaar: boulderen niet toegestaan
 • 6 tot 12 jaar: alleen boulderen onder toezicht (18+)
 • vanaf 12 jaar: zelfstandig boulderen toegestaan

Boulder veilig en verantwoord

 • Zitten, liggen of spelen op de matten is niet toegestaan
 • Hou voldoende afstand (1.50 m) tot andere klimmers in de wand
 • Bovenop de wanden klimmen of staan is niet toegestaan
 • Draag geen sieraden
 • Geen alcohol voor of tijdens het sporten

Hou het schoon en netjes

 • Geen pofzakken op de mat of op de rug. Pof met mate!
 • Boulderen op blote voeten of sokken is niet toegestaan
 • Het dragen van sokken in huurschoenen is verplicht
 • Sporten met ontbloot bovenlijf is niet toegestaan

downloads

huisregels (PDF)
algemene voorwaarden (PDF)

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 | Begripsomschrijving

1. Monk bouldergym gevestigd in Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam wordt verder aangeduid als Monk bouldergym.

2. Bezoekers zijn alle natuurlijke personen die van de omschreven lokaliteit gebruik maken.

3. Actieve bezoekers zijn bezoekers die gebruik maken van de aangeboden sportfaciliteiten.

Actieve bezoekers staan ingeschreven in het ledenbestand van Monk bouldergym.

Artikel 2 | Veiligheid

1. Actieve bezoekers zijn verplicht vòòr gebruikmaking van de sportfaciliteiten zich op de hoogte te stellen van de huisregels, veiligheidsregels en algemene voorwaarden van Monk bouldergym welke zich bevinden bij de balie en in de directe nabijheid van de boulderwanden. Bij onduidelijkheid van die voorschriften of de wijze van naleving daarvan verplicht de bezoeker zich duidelijkheid te verkrijgen door zich te wenden tot het aanwezige personeel, alvorens van de geboden faciliteiten gebruik te maken.

2. Actieve bezoekers verplichten zich slechts gebruik te maken van de geboden faciliteiten indien hun gezondheidstoestand optimaal is en hun conditie voldoende is om de aangeboden sportactiviteiten te ondernemen.

3. Actieve bezoekers verplichten zich bij de gebruikmaking van de geboden faciliteiten niet enkel oog te hebben voor hun eigen veiligheid, doch ook die van anderen.

4. De veiligheidsregels staan omschreven in de ‘huisregels boulderen’.

Artikel 3 | Toegang

1. Iedere actieve bezoeker die gebruik wil maken van de aangeboden sportfaciliteiten schrijft zich bij zijn eerste bezoek in bij de balie en verklaart daarmee huis- en veiligheidsregels en de algemene voorwaarden te accepteren en ontvangt desgewenst een kopie van het ingevulde inschrijfformulier.

2. Iedere actieve bezoeker meldt zich te allen tijde voor aanvang van de sportactiviteiten bij de balie.

3. Kinderen onder de 6 jaar hebben geen toegang tot de matten en de boulderwanden en kunnen derhalve niet actief deelnemen aan sportactiviteiten bij Monk bouldergym.

4. Actieve bezoekers van 6 tot 12 jaar hebben slechts toegang tot de boulderfaciliteiten onder direct toezicht van tenminste één meerderjarige bezoeker die het inschrijfformulier ondertekent.

5. Zelfstandig boulderen is toegestaan vanaf 12 jaar.

6. Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren.

7. Monk bouldergym is gerechtigd de openingstijden zelfstandig te bepalen en de bezoekersduur te beperken.

Artikel 4 | Verwijdering en uitsluiting

1. Bezoekers die zich naar oordeel van het personeel van Monk bouldergym niet houden aan de algemene voorwaarden en of veiligheidsvoorschriften en/of huisregels en/of zich zodanig gedragen dat doorvoor de orde, concentratie of de veiligheid in gevaar komt, kunnen terstond eenmalig worden verwijderd.

2. Bij herhaling kan Monk bouldergym besluiten tot uitsluiting. De verwijderde c.q. uitgesloten bezoeker heeft geen recht op restitutie van lidmaatschaps- of toegangsgelden.

Artikel 5 | Aansprakelijkheid

1. Monk bouldergym is nimmer aansprakelijk voor schade die bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies in of rondom de accommodatie. Evenmin is Monk bouldergym ooit aansprakelijk voor schade van of toegebracht door bezoekers die (mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van de bezoeker of door gebreken en/of tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen bouldermaterialen.

2. Evenmin kan schade als gevolg van overtredingen door de bezoeker van deze algemene voorwaarden en/of veiligheidsvoorschriften leiden tot enige aansprakelijkheid van Monk bouldergym.

3. Personeelsleden van Monk bouldergym zijn behoudens in geval van instructie van bezoekers niet belast met enige vorm van toezicht op de veiligheid van bezoekers, zodat Monk bouldergym geen aansprakelijkheid ter zake aanvaardt.

4. Monk bouldergym aanvaardt de aansprakelijkheid van schade van bezoekers die het bewezen gevolg is van een gebrek aan het door Monk bouldergym geboden materiaal, behoudens in het geval dit materiële gebrek niet aan Monk bouldergym kan worden toegerekend.

5. Monk bouldergym levert in enkele gevallen diensten in de vorm van instructies; Monk bouldergym is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten van ondergeschikten dan wel geheel of gedeeltelijk aan die ondergeschikten is toe te rekenen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de ondergeschikte.

6. Indien Monk bouldergym op enigerlei grond aansprakelijk mocht zijn zal die aansprakelijkheid slechts kunnen leiden tot schadevergoeding voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van Monk bouldergym is gedekt en tot maximaal het bedrag dat op grond van die verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Monk bouldergym niettegenstaande de dekking niet overgaat tot uitkering aan de benadeelde of indien de verzekeraar niet tot uitkering gehouden is op grond van een niet door de verzekering gedekte toerekenbare tekortkoming van Monk bouldergym, is de aansprakelijkheid van Monk bouldergym beperkt tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis.

Artikel 6 | Toepasselijke algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf het tijdstip van de aan de onderzijde vermelde datering die gelijk valt met het moment van publicatie. Monk bouldergym is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden aanstonds na publicatie in werking en zij kunnen geen afbreuk doen aan de tevoren verworven rechten van bezoekers, behoudens bij hernieuwde lidmaatschappen en na afloop van het lidmaatschap.

01-09-2016